สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคอรี่ เอ็กเพรส นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรายังเน้นดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
เครื่องแบบพนักงาน
สวัสดิการค่าอาหาร
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
   
วัน เวลาเปิดรับ
HR Officer (HRIS Support)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศหญิง, ชาย
- อายุ 24 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป ด้านระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Implementระบบงาน HR)
- มีความรู้พื้นฐาน Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว
- มีทักษะการคิดและวิเคราะห์ปัญหา 
- มีทักษะการสื่อสาร, ละเอียดรอบคอบ
- มีใจรักงานบริการ
Responsibilities :
- ดูแลการใช้งานระบบ HRIS และพัฒนาระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับงาน HR ให้เหมาะสม
- มีความรู้ด้านระบบงานบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี (ระบบ Time Attendance, Finger Scan)
- ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ HR ได้เบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานให้สามารถนำไปใช้ได้จริง และครบตามกลุ่มเป้าหมาย
- ติดตามการทำงานของระบบ ให้เป็นไปด้วยดี รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน เมื่อพบปัญหา หรือ ต้องการความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 
- ดูแลและจัดการฐานข้อมูลพนักงานในบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นปัจจุบัน 
- ประสานงานและดำเนินการต่างๆ ในระบบฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด
-ช่วยเหลือตอบคำถามระบบงาน HR
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
HR Officer (Time Attendance)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป  
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
- มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
- มีความละเอียดรอบคอบ 
Responsibilities :
   - Monitor, support time attendance records and proactive action when problem occur
   - Monitoring existing HRIS system as well as develop additional features.
   - Processes data entry of time attendance into system, including making corrections to data where necessary.
   - Gather requirements from all parties to support HR process
   - Verify attendance, hours worked, and pay adjustments, and post information into system.
   - Complete time records showing employees arrival and departure times.
   - Generates and distributes reports, as assigned
   - Performs other duties as assigned or apparent
HR Officer (Welfare)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย , หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป  
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS.Office (Words, Excels) ได้ดี
- มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
- มีความละเอียดรอบคอบ 
Responsibilities :
- ดูแลงานด้านประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ดูแลงานด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 
- ดูแลงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ที่บริษัท จัดไว้ให้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)
บางรัก, บางนา
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสรรหา และว่าจ้าง อย่างน้อย 1ปี
- ชอบพบปะพูดคุย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งผลงาน มีความรับผิดชอบ
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
Responsibilities :
- คิดค้นหากลยุทธ์ และวางแผนการสรรหาคัดเลือก และว่าจ้างบุคลากร
- ดำเนินการตามแผนการสรรหาคัดเลือก และว่าจ้าง
- คัดเลือกและสัมภาษณ์งานผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับ
- ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ
- งานรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ว่าจ้าง ( Hiring Officer)
บางรัก, บางนา
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ , สังคมศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานว่าจ้างพนักงาน   อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
- มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
Responsibilities :
- จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน และดำเนินการตามกระบวนการว่าจ้างให้ถูกต้อง 
- ประสานงานแจ้งการรับพนักงานใหม่ให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
- ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานใหม่
- ชี้แจง และดูแลกฎระเบียบของบริษัทให้กับพนักงานใหม่ทราบ 
- แนะนำ และนำส่งพนักงานใหม่กับหน่วยงานต้นสังกัด
- ควบคุมดูแลระบบการประเมินผลทดลองงานของพนักงานใหม่ (Probation)
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer - Uniform)
บางนา
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านคลังสินค้า ด้านสวัสดิการยูนิฟอร์ม หรือเครื่องแต่งกายพนักงาน 
- สามารถใช้โปรแกรม Ms Office 
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน
- รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
Responsibilities :
- แพ็ค จัดชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน ทุกระดับ ทุกสาขาในประเทศ
- เช็คสต็อกยูนิฟอร์มพนักงาน
- วางแผน และประสานงาน จัดซื้อยูนิฟอร์ม 
- จัดทำ สรุป และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่บัญชีรับ (Accounting Officer(A/R)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศหญิง  อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
Responsibilities :
- รับผิดชอบงานบัญชีด้าน A/R
- ตรวจสอบความถูกต้องในการส่งเงินจากสาขาต่างๆ
- บันทึกบัญชีรายรับเข้าระบบ โปรแกรมสำเร็จรูป 
- กระทบยอดรายการให้สอดคล้องกับยอด Statement Bank, ภาษีถูกหัก ณ.ที่จ่าย
- ติดตามหนี้, จำนวนยอดเงินโอน 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย (Accounting Officer A/P)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศหญิง  อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
 
Responsibilities :
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลจากระบบ
- บันทึกบัญชีเข้าระบบสำเร็จรูป
- คัดแยก และจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
Audit Center (ลูกค้าสัมพันธ์)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Ms. Excel, Internet)
- มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
Responsibilities :
- ติดต่อสอบถามลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าให้ถูกต้อง
- ติดต่อสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของพนักงานจากลูกค้า
- ประสานงานหัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า เพื่อแจ้งผลและแก้ไขปัญหา
- จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำวัน 
- ปฎิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ 
Senior Product Development Officer / Product Development Officer
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้ (จันทร์-เสาร์)
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีความคล่องตัวสูง กระตือรือร้น สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม
- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล/การให้บริการลูกค้า/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
- To assist Product Development Manager in preparation of product launch materials including project schedule,operations manual, User requirements and test plan for proposal illustration system as well as performing User Acceptance Test
- Development and management of our products and services with an aim of achieving business targets and fulfilling compliance and regulatory requairements
- To assist the  Head of Product Development in planning and organizing all product development activities
- Responsible for preparing the project plans and  monitor on the project development schedule
- To conduct market research and analysis to identify business needs and opportunities
Sales Executive (ประจำสาขาต่างจังหวัด)
ทั่วประเทศ
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์ อย่างน้อย 1 ปี 
- มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- สามารถนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานได้
- มีบุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ  
Responsibilities :
 - นำเสนอขาย ให้กับลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 
- แนะนำ ช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย
- วางแผนการขาย และทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
- ส่งรายงานการขายและรายงานวิเคราะห์การขายทุกสัปดาห์
 
รับหลายอัตรา ปฏิบัติงานประจำสาขา ดังนี้
- สุราษฏร์ธานี
- ภูเก็ต
- หาดใหญ่
Customer Service Analyst
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- Male or Female, Thai Nationality, Age 23-30
- Bachelor degree in Business Administration or relevant fields
- Verbal and written English language communication
- Detail oriented
- Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft  office programs
- Must be able to work independently with minimal supervision
- Knowledge of accounting and reporting practices
- Fresh graduate is welcomed.   
Responsibilities :
• Conduct audits from sets of data to ensure data integrity and billing accuracy
• Implement internal control/audit process
• Prepare, summarize and present performance reports for internal and external clients
• Perform data analysis
•  Liaise with external and internal teams/clients to complete audit and reporting assignments
• Participate, present and lead meeting with customers
•  Adhoc project management and execution
Quality Assurance – Call Center
อุดทสุข
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- Male or Female, age between 25-35
- Bachelor’s degree
- Skill service excellent attitude and analyze Call Center work
- 3-5 years experience in QA working, or related Call Center.
- English skill will be considered
Responsibilities :
- Quality assurance control for Call Center agent services
- Real time monitoring Call Center agent via system phone more than >1000
- monitoring Quality assurance Call Center, Online agent for incentive performance
- Analyze and Develop customer service skill work with trainer and Sup.
Admin Coordinator (DCSP)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
- มีความละเอียด รอบคอบ
- มีทักษะด้านการสื่อสาร
- เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
- มีทักษะด้าน Microsoft Office
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
Responsibilities :
- รวบรวมข้อมูลต่างๆ
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- สรุปรายงานข้อมูลประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
Admin Driver
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานในห้างสรรพสินค้าได้
- สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้ 
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี
Responsibilities :
- ประสานงานระหว่างคลังพัสดุและสาขาศุนย์บริการลูกค้า
- จัดเตรียมพัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดส่งไปสาขาศูนย์บริการลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนงานด้าน set-up พื้นที่สาขา
- จัดทำรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
- ดูแลคุณภาพการขนส่งพัสดุอุปกรณ์ตามสาขาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- สามารถปฏิบัติงาน 6 วันได้
- ปฏิบัติงานที่ประชาชื่นได้
IT Operator
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- Male, Age not over 35 years old.
- Bachelor’s degree in IT, Computer Science, or any related field.
- Experience minimum 1-2 year in IT-Operator.
- Having knowledge in computer skill and infrastructure fundamental.
- Multitask skill and problem solving characteristics.
- Good service mind, hardworking, fast learning and positive thinking
- Able to work in night shift
Responsibilities :
- Handle maintenance and operation of our computer systems
- Set controls on computers and other devices, respond accordingly when errors occur and maintain records of job runs
- Analyze common issues and take steps to reduce or eliminate them, and collaborate with other IT personnel and seek help from supervisors to develop relevant solutions
- Diagnosis and troubleshooting daily issues. Ensure all servers and infrastructure can work properly
- Perform monitor daily backup jobs for Kerry Express systems
 
ช่างเทคนิค และซ่อมบำรุงสาขา ประจำสาขาสีลม (Maintenance Technician)
สีลม
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
- มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้ด้านงานช่างอื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
- มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง  สามารถเดินทางได้
Responsibilities :
- ดำเนินการปฏิบัติงานช่างนอกสถานที่ตามสาขาทันทีที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
- สำรวจความต้องการในการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมบำรุงของสาขาในกรุงเทพฯ
- สำรวจหน้างาน และประมาณราคาและคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Improvement Officer
บางนา
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และประสานงาน (อ่าน เขียน พูด)
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอที่ดี มีความกระตือรือร้นและความคล่องตัวในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีทักษะในการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Responsibilities :
- ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และบริหารประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการทำงานให้คุ้มค่า
- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในบริษัทในการพัฒนากระบวนการทำงาน
- ดำเนินงานควบคุมคุณภาพของกระบวนการทำงาน และการให้บริการ
- ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัท
- จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้กระบวนการทำงานให้แก่พนักงาน
ISO Officer
บางนา
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- ผ่านการอบรม Internal Audit และข้อกำหนดระบบ ISO
- มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO และ Document Control อย่างน้อย 2 ปี
- มีความสามารถในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร
Responsibilities :
- ดูแลควบคุม ขึ้นทะเบียน, แจกจ่าย, ยกเลิก, เอกสารระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- วางระบบการควบคุมมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO ระบบเอกสารให้กับบริษัท
- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้กับหน่วยงานประจำเดือน
- ดูแล และปรับปรุงระบบชี้วัดคุณภาพ KPI
- จัดทำ จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลของบริษัท เพื่อทำรายงานผลการทำงานขององค์กร
- จัดฝึกอบรมให้กับบริษัทเกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน
- จัดทำและแก้ไขระเบียบปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงานในแต่ละแผนก
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำศูนย์กระจายสินค้า
บางนา, ปทุมธานี
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์งานฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน ด้านความปลอดภัย
- สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ (มียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
Responsibilities :
- วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ และอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบหลักฐานรายงานในการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ
-  ตรวจหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รายงานผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่บริการรับส่งพัสดุ (Bangkok Sameday)
กรุงเทพฯ
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- เพศชาย 
- อายุระหว่าง 20 - 30 ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
- มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ
- สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีความรู้เส้นทาง และมีใบอนุญาติขับขี่
- มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
Responsibilities :
- บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้รถจักรยานยนต์
- ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งพัสดุ
- นำเสนอบริการรับส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าใหม่
- วางแผน และพัฒนาช่องทางการขายบริการรับส่ง
- ทำงานวัน จันทร์ - เสาร์
Analyst Programmer / Mobile Programmer
ประชาชื่น, บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
• Male / Female, Age 20-35 Years old
• Bachelor's degree in IT or related
• At least 1 years experience in IT-related field support
• Ability to work under pressure, possess problem solving capability
• Strong communication and interpersonal skills
• Good attitude
Responsibilities :
• Providing effective support and service following user' requirements
• Develop applications to support business including win app, web app, etc
• Analyze, customize and develop applications and systems
พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำต่างจังหวัด
ทั่วประเทศ
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
Data Analyst
บางนา
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศ ชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะเชิงวิเคราะห์, การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน 
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft SQL Server Management Studio
Responsibilities :
- คิดค้น วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
- ค้นคว้า และพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
- ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
- ติดต่อ ประสานงาน และสรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำศูนย์ฯ สาธร )
สาธร
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
• เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านธุรการ,ประสานงาน
• สามารถทำงานเป็นกะได้ เวลา 14.00-23.00 น.
• มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรับผิดชอบสูง และสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
Responsibilities :
• ดูแลประสานงานควบคุมกระบวนการขนส่งพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีต่างๆ
• ดำเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำเอกสาร สรุปผลการทำงานของหน่วยงาน
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า ( ประจำเคาน์เตอร์ใน Office Mate )
กรุงเทพฯ
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรับผิดชอบ, รักความก้าวหน้าท้าทาย
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
Responsibilities :
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้งาน, ใช้ระบบปฏิบัติการต่างๆ (internal system and Microsoft system) ในการปฏิบัติงาน รวมถึงดูแลเกี่ยวกับการจัดการสต็อกอุปกรณ์ต่างๆ
- ประสานงานกับทีมงานต่างๆทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท 
- จัดทำรายงานประจำวัน 
- สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้ 
- ปฎิบัติงานประจำเคาเตอร์ใน Officer Mate (ทั่วกรุงเทพ)
Senior Application Support / Application Support
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
• Male, age 30-38 yeasr old
• Bachelor's Degree or higher in IT or related field
• Analytical and excellent troubleshoot/problem solving skills
• Ability to take initiative and solve issues independently
Responsibilities :
• Configures and supports all applications in production
• Issue resolution and/or root cause analysis of poerational issues and maintain documentation supporting resolution
• Follow all established processes and standard of IT
• Work effectively within team to identify and resolve issues
Database Administrator - DBA
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
• Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, IE or related field. • Experience minimun 5 year in MSSQL Database Administrator and have database infrastructure knowledge   
• SQL High availability experience is a must   
• Good analystical, problem-solving and communication skills   
• May provide after-hours support as needed
Responsibilities :
• Manage and design database for supporting business   
• Ensure the performance and stability of database   
• Provide database technical support to application developers   
• Improve application performance and resources efficiency for application
• Perform database maintenance task, such as implment backup, index and statistic maintenance, as well as SQL server monitoring   
• Maintain database high availability and ensure all production system work properly   
• Query refine and tuning, provide standard best practice for application developers to follow   
• Diagnosis and troubleshooting daily issues. Ensure all database servers' performance and provide capacity forecasting   
• Assist in application infrastructure, and recommend improvement for systems refinement
พนักงานขับรถรับ, ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
สมุทรปราการ, ปทุมธานี และสมุทรสาคร
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
IT Support
ปทุมธานี, บางกระดี่ 16, บางพลี กม.19, ประชาชื่น
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
 - เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา IT, Engineer, Computer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน IT Support, Application Support, Helpdesk
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
 - ดูแล,ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณเครือข่ายทั้งหมดขององค์กร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำนักงานและสาขา
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วน Hardware & Software
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ให้คำปรึกษาทางด้าน IT 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
Claim Officer
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
- รักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
- ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านธุรการ การพิจารณาชดเชยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Responsibilities :
- ให้คำแนะนำและพิจารณา กรณีลูกค้าเรียกร้องขอค่าชดเชยจากการจัดส่งพัสดุ
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำเอกสาร สรุปรายงานข้อมูล และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องขอค่าชดเชยจากการจัดส่งพัสดุ
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา
กรุงเทพฯ
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
• Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• New graduated is welcome
• Proactive with interpersonal, problem solving skill
• Good team player and service minded
• Strong communication and interpersonal skills
• Good knowledge for Microsoft office.
• Ability to work under pressure, Positive attitude, pleasant personality, energetic and service minded
 
Responsibilities :
 • Welcome all customers with the pleasing attitute.
 • To take care and support customers with service information.
 • Critical thinking and marketing planning To boost sales 
 • Preparation of summary reports
Call Center ( Thai / English )
อุดมสุข
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
• Thai National, age between 22-28 years
• Diploma or higher in related field
• Good communication skills
• 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
• Good command in speaking , reading and writing English
• Good command of Computer Literacy, and typing skills
• Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
• Able to work under pressure and flexible time.
• Flexible to work as shift, holiday and weekend day
Responsibilities :
• Handle incoming calls : General information / Booking / Tracking of shipment
• Handle customer inquiries, complaints and resolve customer problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone
• Provide products, service and general information to customer
• Execute customer instruction of both request and complaint transaction
• Update products and service information
• Work or follow up the case with other departments for service requirements required including to provide administrative assistant within the department
Senior System Analyst / System Analyst
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields
• Minimum 2 years experience in software development
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
• Familiar with software development life cycle process
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Strong technical and analytical skill
• Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
• Ability to work within a team environment
Responsibilities :
• Participate in requirements gathering and confirm requirements, scope and timeline with users.
• Analyze requirements and design for system and technical solution.
• Communicate with vender for any technical issue on IT project to find out resolution.
• Perform coding, enhancement and unit testing of software applications according to the projects functional specification.
• Implement and support software applications on IT projects.
• Get involved in the software design and software applications maintenance, and may take part in technological solution decision.
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า ประจำกรุงเทพและต่างจังหวัด
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- เพศชาย หรือหญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
- รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
- ถ้าหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
Responsibilities :
- ดูแลการปฏิบัติงานของตำแหน่ง Biker / Driver
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานการบริการ ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของบริษัทฯ
- ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ, การเก็บค่าบริการให้ถูกต้อง และตรงเวลา
- แยกกลุ่มพัสดุตามเส้นทงที่กำหนด
- รับ-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าและจัดเก็บชำระค่าสินค่าปลาทาง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า
บางนา, ปทุมธานี และ สมุทรสาคร
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม. 3
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
คัดแยกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า
พนักงานขับรถจักรยานยนต์ รับ,ส่งสินค้า
กรุงเทพฯ
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์  1 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า รถบรรทุก 6-10 ล้อ ( Line Haul )
กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
1 ก.พ. 61 - 30 เม.ย. 61
Qualifications :
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่ประเภท กท.2 
- รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
ขับรถรับ-ส่งพัสดุจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่  ไปยังศูนย์กระจายสินค้าย่อยตามต่างจังหวัด
ERP Specialist (Oracle) / ERP Officer (Oracle)
บางรัก
1 ก.พ. 61 - 31 พ.ค. 61
Qualifications :
• Male/Female Age 25 - 35 year old
• Bachelor's Degree or higher in IT, Accounting, Business, MIS or related field.
• Minimum 3 years experience in technical supporting Oracle E-Business Suite specially Finance (GL, AP, AR, FA,CM) and Purchasing modules (PO, iPro)
• Good analytical, troubleshooting, interpersonal skills, able to handle various types of users and work well under high pressure
• In-depth knowledge of Oracle E-Business Suite Financial and Purchasing modules is a must.
• Mature, responsibility, hardworking, self-learning plus result-driven
• Excellent interpersonal and communication skills and strong leadership
• Ability to work under pressure, have a problem solving capability
Responsibilities :
• Providing technical support and problem resolution to the business users on the Oracle E-Business Suite ERP system
• Responsible for various programs, form and reports development of the Oracles E-Business Suite ERP system
• Control and monitor Oracles E-Business Suite ERP system for stable and good performance
• Coordinate with internal user for make sure all of department can use systems
• Support new requirement of Oracle E-Business Suite ERP system
• Work with IT Other Team for implement new systems support Business
• Control and manage IT ERP Team for support business requirement and business growth
• Control IT ERP Team follow standard of IT (document and all)

วิธีการสมัคร

ใบสมัครออนไลน์
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่