บ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) งดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ในทุกช่วงเทศกาล

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้กำหนดนโนบายงดรับของขวัญ หรือ No Gift Policy สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 และโอกาสอื่น ๆ ขึ้น โดยกำหนดให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ งดรับหรือร้องขอของขวัญ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรองหรือรับรางวัลอื่นใด ในลักษณะเดียวกันจากตัวแทนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#KerryExpressThailand

share

Latest Promotions