หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ร่วมสนับสนุนงานวิจัย “ม.แม่โจ้” มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรและบัณฑิตภายใน ระยะเวลา 3 ปี

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ร่วมสนับสนุนงานวิจัย “ม.แม่โจ้” มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรและบัณฑิตภายใน ระยะเวลา 3 ปี

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน

โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งหวังและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เปิดโอกาสให้บริษัทฯ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ รวมถึงการรับบุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการหรือรับการฝึกอบรม และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับบัณฑิต ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Natkarita Jeasitthinon (ณัฏฐ์กฤตา เจียสิทธินนท์)
Division Manager - Public Relations
Kerry Express Thailand Limited
Tel: +66 6 3206 3058
E-mail: Natkarita.J@kerrylogistics.com
 
Krisada Chanthawong (กฤษดา จันทะวงค์)
Public Relations Officer
Kerry Express Thailand Limited
Tel: +66 6 3 273 5339
E-mail: Kchanthawong@kerrylogistics.com
อัพเดท 15.08.2562