หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” สานสัมพันธ์ “ม.สงขลานครินทร์” แลกเปลี่ยนร่วมมือความรู้ทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” สานสัมพันธ์ “ม.สงขลานครินทร์” แลกเปลี่ยนร่วมมือความรู้ทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์พร้อมทดลองฝึกปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา รวมถึงคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์กรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Natkarita Jeasitthinon (ณัฏฐ์กฤตา เจียสิทธินนท์)
Division Manager - Public Relations
E-mail: [email protected]
 
Krisada Chanthawong (กฤษดา จันทะวงค์)
Public Relations Officer
E-mail: [email protected]
 
 
โทรศัพท์ 02 238 5558 ต่อ แผนกสื่อสารการตลาด
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1217 
อีเมล์ [email protected]
อัพเดท 28.08.2562