หน้าหลัก>ข่าวประชาสัมพันธ์>“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” สานสัมพันธ์ “ม.สงขลานครินทร์” แลกเปลี่ยนร่วมมือความรู้ทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” สานสัมพันธ์ “ม.สงขลานครินทร์” แลกเปลี่ยนร่วมมือความรู้ทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์พร้อมทดลองฝึกปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพาวดี  สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา รวมถึงคุณวราวุธ นาถประดิษฐ์กรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


อัพเดท 28.08.2562