ประกาศความเป็นส่วนตัว

เรียน ลูกค้าของบริษัทฯ

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม โดยที่ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ เกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ท่าน”) และข้อมูลที่บริษัทฯ รับทราบจากการที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และข้อมูลทางการตลาดที่ท่านประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่าน
 • บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลใดบ้าง
 • ทางเลือกที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึง และดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั้นปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และลักษณะของสินค้า บริการ และ/หรือ ธุรกรรม ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภท

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง)

 • เมื่อท่านซื้อสินค้า และ/หรือ ขอรับบริการจากบริษัทฯ
 • การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
 • เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้คุกกี้และโปรแกรม tracking อื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารประกันภัย หรือเอกสารอื่นๆ
 • แบบสำรวจความเห็นของลูกค้า
 • เมื่อท่านเข้าร่วมในการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาซึ่งวิเคราะห์แล้วว่าตรงกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งและเปิดโอกาสให้ท่าน ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลเช่นว่านั้นได้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง)

‐ ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลการติดต่อ (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ Social Media เป็นต้น) สัญชาติ รูปภาพหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย และรูปภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

‐ ข้อมูลทางการเงิน : ข้อมูลบัญชีธนาคาร ที่อยู่เรียกเก็บเงิน เลขที่บัตรเครดิต และชื่อผู้ถือบัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต

‐ ข้อมูลครอบครัว : ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรสและบุตร

‐ ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล และรายละเอียด Social Media

‐ บันทึกข้อมูลของลูกค้าและรายละเอียดการทำธุรกรรม : ข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ หรือ การใช้งานข้อมูลธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม (อาทิ หมายเลขการทำธูรกรรม จำนวนเงินในการทำธุรกรรม วันที่ และสถานที่ที่มีการทำธุรกรรม เวลาที่มีการทำธุรกรรม รายละเอียดการชำระเงิน)

‐ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน ตัวระบุออนไลน์ ค่าเอกลักษณ์ประจำอุปกรณ์ (unique device identifiers) และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการเช่นว่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จะอาศัยฐานใดฐานหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือมากกว่า ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • เมื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่าน
 • เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
 • เมื่อเป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และ/หรือ
 • เมื่อท่านให้ความยินยอม

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้นั้น เป็นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมาย ที่บริษัทฯ อาจเลือกใช้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานทางกฎหมาย
1. เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การจัดส่งพัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้ความช่วยเหลือ และการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อการสำรวจและศึกษาความต้องการของท่าน เพื่อจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่าน
 • ความยินยอมของท่าน
2. เพื่อนำมาพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านได้รับบริการจากบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และสะดวกสบายที่สุด
 • ประโยชน์อันชอบธรรม
3. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานหรือถ่ายโอนข้อมูลในบัญชี เลขที่สมาชิก หรือรหัสส่วนตัวต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการต่อท่าน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้มากกว่า 1 เครื่อง และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดูแลตรวจสอบการเข้าใช้งานบัญชี เลขที่สมาชิก หรือรหัสส่วนตัวต่างๆ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น หรือการใช้งานโดยฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ รวมถึงเพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์อันชอบธรรม
4. เพื่อนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจและอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน รวมถึงการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านได้รับการบริการและสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทภายในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทาง ธุรกิจ
 • ประโยชน์อันชอบธรรม
 • ความยินยอมของท่าน
5. เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด ดิจิตอล โปรแกรมสมาชิก และ/หรือ โปรแกรมการให้รางวัล และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องการสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมของท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการมากที่สุด โดยตั้งอยู่บนความพึงพอใจของท่านเป็นสำคัญ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านต่อการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการตลาดที่กล่าวมาของบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจได้กำหนดไว้
 • ความยินยอมของท่าน
6. เพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมในโปรแกรมสมาชิก และ/หรือ โปรแกรมการให้รางวัล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครื่อ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจได้กำหนดไว้
 • ความยินยอมของท่าน
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ประโยชน์อันชอบธรรม
7. เพื่อวัดประสิทธิภาพของนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ และเพื่อวัดประสิทธิผลของการโฆษณาของบริษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • ความยินยอมของท่าน
8. เพื่อระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • การปฏิบัติตามสัญญา
9. เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • หน้าที่ตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาว่าประโยชน์ดังกล่าวของบริษัทฯ นั้น มีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิของท่านหรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิของท่าน

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นดังกล่าว

 • จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา
 • มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทำการดังกล่าว (เช่น เพื่อสืบหาและป้องกันการทุจริต การหนีภาษี อาชญากรรมทางการเงิน เป็นต้น)
 • จำเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดำเนินคดี ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • กระทำไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทอื่นสามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่านต่อสินค้า และ/หรือบริการ เพื่อจัดทำรายงานภายใน / การวิเคราะห์ข้อมูล / การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน เป็นต้น) และ/หรือ
 • ขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านให้ความยินยอม

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทอื่นๆภายในกลุ่ม
 • กลุ่มบริษัทอื่นๆ ผู้รับเหมาช่วง นายหน้า หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใดๆ ของท่าน
 • บุคคลใดๆ ที่ท่านชำระเงินให้ และ/หรือ ได้รับชำระเงิน
 • สถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 • บุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบ รวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นโดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใดๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน
 • หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้กำกับดูแลบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใดๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้กำกับดูแลบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
 • หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
 • บุคคลใดๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการ สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ คนกลาง เป็นต้น)
 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว
 • บุคคลอื่นที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทภายในเครือ
 • เมื่อบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรับทราบว่าบุคคลที่สามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อตามช่องทางที่บุคคลที่สามได้แจ้งไว้โดยตรง

บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งแก่ท่านในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยที่ท่านมีสิทธิจะให้ความยินยอม หรือไม่ก็ได้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัดต่อข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าและนักลงทุนในอนาคต ปัจจุบัน และในอดีต

การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บ/ประมวลผลใน ต่างประเทศ

ทั้งนี้ ประเทศเช่นว่านั้นอาจไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ จะกระทำการดังกล่าว บริษัทฯ รับรองว่า ประเทศดังกล่าว มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม และการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจต้องส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานทางภาษี) ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว กล่าวคือ เพื่อเหตุผลทางธุรกิจ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการดำเนินข้อพิพาททางสัญญาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นในระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่า 10 ปีได้ หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านจะต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งบริษัทฯ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดย

 • ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่/ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ

บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ มีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล:ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล:ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล:ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน ได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป
 • สิทธิในการคัดค้าน:ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Profiling)
 • สิทธิในการขอให้มีการจำกัดการประมวลผล:ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล:ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน:ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทฯ นี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการให้บริการของบริษัทฯ

การเชื่อมโยงเว็บไซต์และบริการอื่นๆ

ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมหรือกำหนด หรือตรวจสอบการดำเนินงาน การให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองของข้อมูล การใช้หรือประมวลผลข้อมูลของท่านบนหน้าเว็บไซต์นั้นๆ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลของท่านบนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

8. นโยบายสำหรับเด็ก

แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หากท่านรู้ถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้วางนโยบายและมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ นั้นได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

10. หน้าที่ของท่าน

ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ แล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

12. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่:

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • อีเมลหาบริษัทฯ ที่ [email protected] หรือ
 • โทรหาบริษัทฯ ที่ Call Centre 1217

วันที่ 15 ธันวาคม 2566