เงื่อนไขการใช้งาน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 สิงหาคม 2563

การเข้าถึงและการเข้าใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของKETH ของท่านถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตนเองกับกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบใด ๆ ของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการของKETHทุกประการ

กรรมสิทธิ์ในช้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

ท่านตกลงและรับทราบว่า KETHเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของKETH ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบใดก็ตาม และท่านรับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือตรงตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึงKETHเป็นผู้มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันแต่เพียงผู้เดียวโดยมิจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ ที่ท่านใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ และการใช้งานดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ต่อท่าน เคอรี่จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายทีเกิดขึ้นนั้นในทุกกรณี

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าใด ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันของ KETHนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงKETHเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขและข้อกำหนดของเคอรี่คลับ

 1. ผู้สมัครตกลงสมัครเข้าเป็นสมาชิกเคอรี่คลับ ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เรียกว่า “บริษัท”) และยินยอมให้บริษัทดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่ผู้สมัครเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับบริษัท จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดของการเป็นสมาชิกของผู้สมัคร โดยที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตลอดระยะเวลาในการเป็นสมาชิกเคอรี่คลับ
 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
 3. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลใด ๆ ของผู้สมัคร ที่ปรากฏในคำขอสมัครสมาชิก ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการ การทำกิจกรรมและลงทะเบียนต่าง ๆ หรือข้อมูลที่เกิดจากการเป็นสมาชิกเคอรี่คลับ (เรียกว่า “ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของบริษัท (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย))
 4. ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดนั้น ผู้สมัครรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว
 5. ผู้สมัครตกลง ยอมรับ และเข้าใจว่าสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกเคอรี่คลับ แต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก ประวัติการเข้าใช้หรือรับบริการจากบริษัทของสมาชิกแต่ละราย และ/หรือนโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
 6. ผู้สมัครจะเริ่มได้รับคะแนนสะสม (เรียกว่า “KERRY POINT”) จากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ภายหลังจากได้รับการยืนยันหมายเลขสมาชิกจากบริษัทแล้วเท่านั้น
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิและดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก การสะสม KERRY POINT การแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. กรณีมีข้อพิพาท ปัญหาขัดแย้งใดๆ ผู้สมัครตกลง ยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบ ระงับข้อพิพาทหรือปัญหาขัดแย้ง อีกทั้งให้ถือเอาคำวินิจฉัย คำชี้ขาดของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผู้สมัครยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทมีสิทธิในการปฏิเสธคำขอสมัครสมาชิกเคอรี่คลับ ของผู้สมัคร หรือสามารถยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกเคอรี่คลับ ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สมาชิกจะได้รับ KERRY POINT หลังการใช้บริการในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยคำนวณจากยอดใช้บริการสุทธิหลังจากมีการใช้จ่ายด้วย KERRY CASH แทนเงินสดแล้ว โดยยอดใช้บริการที่เหลือเศษจากการคำนวณ จะไม่นำมาคำนวณเพื่อรับ KERRY POINT กับยอดใช้บริการในใบเสร็จถัดไป
 11. สมาชิกเคอรี่คลับจะได้รับ KERRY POINT จากการใช้บริการหน้าร้านพาเซลช็อบ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาต่อไปนี้ สาขาแพลตตินั่ม, สาขาแพลตตินั่ม ชั้น 5, สาขาแพลตตินั่ม 3, สาขาแพลตตินั่ม 4, สาขาแพลตตินั่ม 5, สาขาแพลตตินั่ม 6, สาขาแพลตตินั่ม 7, สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ, สาขาแกรนด์ไดมอนด์, สาขาพาลาเดียม, สาขากรุงทองพลาซ่า, สาขาประตูน้ำ, สาขาชิบูญ่า, สาขาชิบูญ่า 2, สาขาชิบูญ่า 3, สาขาชิบูญ่า 4, สาขาใบหยก 1, และสาขาราชปรารภ 1 ประตูน้ำ)
 12. สมาชิกเคอรี่คลับสามารถแลก KERRY POINT เป็น KERRY CASH เพื่อใช้แทนเงินสดในการจ่ายค่าบริการขนส่งในครั้งถัดไปสูงสุดไม่เกิน 10% ของค่าบริการขนส่งต่อ 1 ใบเสร็จ (กรณีการคำนวณใช้ KERRY CASH แทนเงินสดในการจ่ายค่าบริการเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงให้เป็นจำนวนเต็ม) KERRY CASH ไม่สามารถแลกเป็น KERRY POINTได้
 13. KERRY POINT ที่สมาชิกได้รับจะหมดอายุในอีก 2 ไตรมาสถัดไป (ณ วันสิ้นสุดไตรมาส) นับจากไตรมาสที่ได้รับ KERRY POINT และ KERRY CASH ที่จะนำมาใช้แทนเงินสด จะหมดอายุในอีก 2 ไตรมาสถัดไป (ณ วันสิ้นสุดไตรมาส) นับจากไตรมาสที่ได้ทำการแลกเปลี่ยน KERRY POINT เป็น KERRY CASH เช่น กรณีได้รับ KERRY POINT ในเดือนมกราคม (ไตรมาสที่ 1) เคอรี่ พอยท์จะหมดอายุสิ้นเดือนกันยายน (สิ้นไตรมาสที่ 3) หรือกรณีได้รับ KERRY POINT ในเดือนมีนาคม (ไตรมาสที่ 1) KERRY POINTจะหมดอายุสิ้นเดือนกันยายน (สิ้นไตรมาสที่ 3) เช่นเดียวกันโดย 1 ปีปฏิทินแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส
  • ไตรมาสที่ 1 เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม
  • ไตรมาสที่ 2 เริ่มจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน
  • ไตรมาสที่ 3 เริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
  • ไตรมาสที่ 4 เริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม
 14. ระดับสมาชิกจะมีการปรับเปลี่ยนทุกไตรมาส โดยจะถูกประมวลผลและจัดระดับสถานะของสมาชิกจาก KERRY POINT ที่ได้รับในไตรมาสก่อนหน้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 15. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเคอรี่คลับที่มีสิทธิได้รับคืนยอดเก็บเงินปลายทาง (COD) เร็วขึ้น รายละเอียดการรับเงินคืนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย))
 16. ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกเคอรี่คลับที่บริษัทกำหนดขณะยื่นใบสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า