เงื่อนไขการใช้งาน

เมื่อท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ผู้สมัครตกลงและยินยอมเข้าผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ (“เงื่อนไขการเป็นสมาชิก”) ทั้งนี้ ผู้สมัครมีหน้าที่ทําความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนสมัครสมาชิกหรือให้ข้อมูลอื่นใดแก่บริษัทฯ รวมถึงคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ สามารถสอบถามได้ผ่านช่องทาง Call center 1217 หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด 

เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครตกลงสมัครเข้าเป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ ของบริษัทฯ และตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่ผู้สมัครเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดของการเป็นสมาชิกของผู้สมัคร โดยที่ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดระยะเวลาในการเป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ

2. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา

3. ผู้สมัครตกลงและรับทราบว่าบริษัทฯ อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้กับการให้บริการทั้งหมดของบริษัทฯ และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเป็นสมาชิกฉบับนี้  เราขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านและทําความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อย่างละเอียดก่อนการสมัครสมาชิกและ/หรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ผู้สมัครยุติการให้ข้อมูลและ/หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว

4. ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดนั้น ผู้สมัครรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว

5. ผู้สมัครตกลง ยอมรับ และเข้าใจว่าสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ทางบริษัทฯ เสนอให้แก่สมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ แต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก ประวัติการเข้าใช้หรือรับบริการจากบริษัทฯ ของสมาชิกแต่ละราย และ/หรือนโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ

6. ผู้สมัครสามารถสมัครสมาชิก เคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับได้ตามช่องทางดังนี้
1) ร้าน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาเซลช็อบ
2) สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://th.kerryexpress.com , Kerry Express Mobile Application , Kerry Express Line official account ฯลฯ
3) ช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. กรณีมีข้อพิพาท ปัญหาขัดแย้งใดๆ ผู้สมัครตกลง ยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทฯ มีอำนาจในการตรวจสอบ ระงับข้อพิพาทหรือปัญหาขัดแย้ง อีกทั้งให้ถือเอาคำวินิจฉัย คำชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

10. ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับที่บริษัทฯ กำหนดขณะยื่นสมัครและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

11. การเข้าถึงและการเข้าใช้งานเคอรี่ เอ็กซ์เพรส คลับ ของท่านถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตนเองกับกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบใด ๆ ของประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ทุกประการ

ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฎทุกช่องทางของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบใดก็ตาม และท่านรับทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือตรงตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบัน รวมถึง บริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว โดยมิจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และในกรณีใด ๆ ที่ท่านใช้ข้อมูล ที่การใช้งานดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ต่อท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายทีเกิดขึ้นนั้นในทุกกรณี

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

12. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าใด ๆ ที่ปรากฎอยู่ทุกช่องทางของบริษัทฯ นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงบริษัทฯ เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว

การสะสมคะแนน และระดับสมาชิก

13. ผู้สมัครจะเริ่มได้รับคะแนนสะสม (เรียกว่า “KERRY POINTS”) จากยอดใช้จ่ายและการรับพัสดุ ภายหลังจากได้รับการยืนยันหมายเลขสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://th.kerryexpress.com

14. สมาชิกจะได้รับ KERRY POINTS หลังการใช้บริการและรับพัสดุ ในแต่ละครั้งตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนวณจากยอดใช้บริการสุทธิหลังจากมีการใช้จ่ายด้วย KERRY CASH แทนเงินสดแล้ว โดยยอดใช้บริการที่เหลือเศษจากการคำนวณ จะไม่นำมาคำนวณเพื่อรับ KERRY POINTS กับยอดใช้บริการในใบเสร็จถัดไป

15. สมาชิกจะได้รับ KERRY POINTS จากการใช้บริการหน้าร้านพาเซลช็อบ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้น สาขาต่อไปนี้ สาขาแพลตตินั่ม 3, สาขาแกรนด์ไดมอนด์, สาขาแพลตตินั่ม 7, สาขาราชปรารภ 1 ประตูน้ำ, สาขาประตูน้ำ, สาขาชิบูญ่า, สาขากรุงทองพลาซ่า, สาขาใบหยก 1 และสาขาชิบูญ่า 4 )

16. สมาชิกสามารถแลก KERRY POINTS เป็น KERRY CASH เพื่อใช้แทนเงินสดในการจ่ายค่าบริการขนส่งในครั้งถัดไปสูงสุดไม่เกิน 10% ของค่าบริการขนส่งต่อ 1 ใบเสร็จ (กรณีการคำนวณใช้ KERRY CASH แทนเงินสดในการจ่ายค่าบริการเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงให้เป็นจำนวนเต็ม) KERRY CASH ไม่สามารถแลกเป็น KERRY POINTSได้

17. KERRY POINTS ที่สมาชิกได้รับจะหมดอายุในอีก 2 ไตรมาสถัดไป (ณ วันสิ้นสุดไตรมาส) นับจากไตรมาสที่ได้รับ KERRY POINTS และ KERRY CASH ที่จะนำมาใช้แทนเงินสด จะหมดอายุในอีก 2 ไตรมาสถัดไป (ณ วันสิ้นสุดไตรมาส) นับจากไตรมาสที่ได้ทำการแลกเปลี่ยน KERRY POINTS เป็น KERRY CASH เช่น กรณีได้รับ KERRY POINTS ในเดือนมกราคม (ไตรมาสที่ 1) เคอรี่ พอยท์จะหมดอายุสิ้นเดือนกันยายน (สิ้นไตรมาสที่ 3) หรือกรณีได้รับ KERRY POINTS ในเดือนมีนาคม (ไตรมาสที่ 1) KERRY POINTS จะหมดอายุสิ้นเดือนกันยายน (สิ้นไตรมาสที่ 3) เช่นเดียวกันโดย 1 ปีปฏิทินแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส

1) ไตรมาสที่ 1 เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม
2) ไตรมาสที่ 2 เริ่มจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน
3) ไตรมาสที่ 3 เริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน
4) ไตรมาสที่ 4 เริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม

18. ระดับสมาชิกจะมีการปรับเปลี่ยนทุกไตรมาส โดยจะถูกประมวลผลและจัดระดับสถานะของสมาชิกจาก KERRY POINTS ที่ได้รับในไตรมาสก่อนหน้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

19. กรณีการคำนวณคะแนนสะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ ให้สมาชิกติดต่อ Call Centre 1217 ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการสะสมคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การแก้ไขคะแนนสะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ

20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่าคะแนนสะสมดังกล่าวไม่ตรงกับยอดใช้จ่ายและการรับพัสดุ ที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์

22. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ได้ที่ https://th.kerryexpress.com , Kerry Express Mobile Application และช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด

23. สิทธิประโยชน์ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกเลิกการเป็นสมาชิก

25. สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1) โทรการแจ้งยกเลิกทาง Call Centre 1217
2) ส่งคำร้องผ่าน E-mail มาที่ [email protected]
3) ส่งคำร้องผ่าน Kerry Express Application

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก กรณีที่พบการทุจริตในการใช้สิทธิประโยชน์

27. การเป็นสถานะสมาชิกจะไม่มีวันหมดอายุ จนกว่าสมาชิกจะยื่นคำร้องขอยกเลิก หรือถูกยกเลิกจาก บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

28. ทั้งนี้ การยกเลิกการเป็นสมาชิก ดังกล่าวมีผลให้คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดถูกยกเลิกทันที และถือว่า บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ จาก บริษัทฯ ได้

29. ผู้สมัครยอมรับและเข้าใจว่าบริษัทฯ มีสิทธิในการปฏิเสธคำขอสมัครสมาชิกของผู้สมัคร หรือสามารถยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาษา

30. เงื่อนไขการสมัครสมาชิกฉบับนี้ ไม่ว่าจะได้จัดทำเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้สมัครเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นใด ให้ตีความตามข้อความที่เป็นภาษาไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

31. เงื่อนไขการสมัครสมาชิกฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

การแยกส่วนกัน

32. หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของเงื่อนไขการสมัครสมาชิกนี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์   โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป