ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเก็บเงินปลายทาง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ เงื่อนไขการให้บริการ”) นี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อใช้บริการเก็บเงินปลายทาง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ/COD”) โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเก็บเงินปลายทางแบบชำระค่าธรรมเนียมทันทีเมื่อส่งมอบพัสดุให้กับบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “COD Prepaid”) และ บริการเก็บเงินปลายทางแบบชำระค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับพัสดุปลายทางชำระราคาเสร็จสิ้นแล้ว (ต่อไปนี้เรียกว่า “COD Postpaid”) ได้ ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทําความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ และคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง Call center 1217 หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

 1. ข้อกําหนดทั่วไป

  1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการ โดยการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า การที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือการเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง
  2. เว้นแต่จะได้มีการแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงในการให้บริการให้ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยการยกเลิกหรือระงับการให้บริการดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงยอดค้างชำระหรือหนี้สินใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ที่บริษัทฯ และผู้ใช้บริการมีอยู่ต่อกัน หรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการยกเลิกหรือระงับบริการดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยการยกเลิกหรือระงับการให้บริการดังกล่าวย่อมไม่กระทบถึงยอดค้างชำระหรือหนี้สินใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ ที่บริษัทฯ และผู้ใช้บริการมีอยู่ต่อกัน หรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการยกเลิกหรือระงับบริการดังกล่าว
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

  1. การสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดบัญชี COD (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บัญชี”) เพื่อใช้ในการทํารายการและ/หรือธุรกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

   (1) ผู้ใช้บริการที่มีสัญชาติไทย ต้องกรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและหมายเลขบัญชีธนาคารของตนเอง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   (2) ผู้ใช้บริการที่ถือสัญชาติอื่นนอกจากสัญชาติไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ชาวต่างชาติ”) ต้องกรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานที่พำนักในประเทศไทย หมายเลขหนังสือเดินทางและหมายเลขบัญชีธนาคารของตนเอง รูปถ่ายหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 (หก) เดือนรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่ปกปิดชื่อจริง หรือ ใช้นามแฝง หรือเมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับข้อมูลที่ปรากฎบนบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางและบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่มีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรืออาชีพบางประเภทตามที่บริษัทฯ กำหนด

   อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการ และการเปิดให้บริการประเภทต่าง ๆ เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และไม่สามารถทำการโต้แย้งได้

  2. เมื่อเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ข้อมูลผู้รับพัสดุปลายทาง ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ
  3. บริษัทฯ อาจปฏิเสธการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทางได้หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลผู้รับพัสดุปลายทาง ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลที่อยู่สำหรับส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการให้บริการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์
 3. รูปแบบการให้บริการ

  1. บริการเก็บเงินปลายทางแบบชำระค่าธรรมเนียมทันทีเมื่อทำการส่งมอบจัดส่งพัสดุ (“COD Prepaid”)

   (1) กรณีผู้ใช้บริการมีบัญชี COD Prepaid อยู่แล้ว และต้องการสมัครเพิ่มบัญชี COD อีกบัญชีหนึ่ง ระบบจะกำหนดให้บัญชีที่ผู้ใช้บริการสมัครใหม่นั้นเป็น COD Postpaid โดยอัตโนมัติ

   (2)กรณีผู้ใช้บริการมีบัญชี COD Prepaid อยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนรูปแบบบัญชีเป็นประเภท COD Postpaid ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ สมัคร COD Postpaidทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทบัญชีกลับเป็น COD Prepaid ได้

  2. บริการเก็บเงินปลายทางแบบชำระค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับพัสดุชำระราคาเสร็จสิ้น (“COD Postpaid”)

   (1) เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการและเปิดบัญชี COD ระบบจะทำการเปิดบัญญชีแบบ COD Postpaid ให้กับผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถขอเปลี่ยนบริการเป็นแบบ COD Prepaid ได้

 4. อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระราคา

  1. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอัตรา 2.4 % ของยอดสุทธิที่เรียกเก็บเงินปลายทาง โดยจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกเก็บปลายทางได้คือ 50,000 บาท ต่อพัสดุ 1 ชิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม จำนวนเงินขั้นต่ำและขั้นสูงสุดที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกเก็บต่อรายการได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ COD Prepaid ให้แก่บริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางการชำระเงินดังต่อไปนี้ (1) ชำระเงินสดที่จุดบริการรับส่งพัสดุของบริษัทฯ (2) Credit/Debit card /Rabbit card (3) QR CODE (4) Rabbit Line Pay (5) Shopee Pay หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระราคาของแต่ละช่องทางอาจมีการกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ โดยผู้ใช้บริการต้องชำระค่าจัดส่งพัสดุและค่าธรรมเนียมการใช้บริการ COD Prepaid ทันที เมื่อส่งมอบพัสดุให้กับบริษัทฯ
  3. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเมื่อผู้ใช้บริการได้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางช่องทางตามข้อ 4.2 แล้ว การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  4. กรณีผู้ใช้บริการเลือกรับบริการแบบ COD Postpaid ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ หักค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดจากยอดเรียกเก็บที่ผู้รับพัสดุปลายทางได้ชำระราคาให้แก่บริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้รับพัสดุปลายทางได้
  5. การรับเงินเรียกเก็บปลายทาง

   (1)กรณีผู้ใช้บริการกำหนดให้บริษัทฯ ทำการโอนยอดเงิน COD Prepaid / COD Postpaid ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ บริษัทฯ จะโอนยอดเรียกเก็บเงินปลายทางดังกล่าวไปยังบัญชีของผู้ใช้บริการภายใน 3 วัน นับจากวันที่ผู้รับพัสดุปลายทางได้รับพัสดุและชำระราคาเสร็จสิ้น

   (2) กรณีผู้ใช้บริการกำหนดให้บริษัทฯ ทำการโอนยอดเงิน COD Prepaid / COD Postpaid ไปยังบัญชีธนาคารอื่น บริษัทฯ จะโอนยอดเรียกเก็บเงินปลายทางดังกล่าวไปยังบัญชีของผู้ใช้บริการภายใน 4 วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับพัสดุปลายทางได้รับพัสดุและชำระราคาเสร็จสิ้น

  6. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการอันเกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ แก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องได้ตามความเป็นจริง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหักเงินจากและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเหตุและจำนวนเงินที่ผิดพลาดดังกล่าว และหากความผิดพลาดดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องชำระเงินแทนผู้ใช้บริการไปก่อน ผู้ใช้บริการตกลงชำระคืนให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน ในกรณีที่ความผิดพลาดในการหักเงินและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดังกล่าวให้แก่คู่พิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ
 5. การเปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บเงินปลายทาง

  1. ผู้ใช้บริการสามารถทำการเปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD Prepaid /COD Postpaid) ได้ที่จุดบริการรับส่งพัสดุสาขาที่ผู้ใช้บริการนำส่งพัสดุเท่านั้น โดยผู้ให้บริการต้องนำใบเสร็จรับชำระเงินตัวจริงมาแสดงที่จุดให้บริการเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บเงินปลายทางดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   (1) กรณีบริษัทฯ ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าพัสดุอยู่ระหว่างการจัดส่ง บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บเงินปลายทางตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่ากรณีผู้ใช้บริการขอลดยอดเรียกเก็บเงินปลายทางผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการ(COD Prepaid) ที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วได้ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอเพิ่มยอดเรียกเก็บเงินปลายทาง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามอัตราส่วนของยอดเรียกเก็บเงินปลายทางที่เพิ่มขึ้นตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD Prepaid /COD Postpaid) โดยผู้ใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บเงินปลายทางดังกล่าวได้เพียง 1 ครั้ง

   (2) กรณีบริษัทฯ ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าพัสดุได้ทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงยอดเรียกเก็บเงินปลายทางและขอคืนค่าธรรมเนียม (COD Prepaid /COD Postpaid) ที่ชำระสำเร็จแล้วใด ๆ ได้

 6. การส่งคืน/การปฏิเสธการรับพัสดุ

  1. กรณีผู้รับพัสดุปลายทางปฏิเสธการรับพัสดุที่บริษัทฯ จัดส่งในนามของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะทำการตีคืนพัสดุที่จัดส่งกลับมาที่จุดบริการรับส่งพัสดุของบริษัทฯ ที่ให้บริการและติดต่อให้ผู้ใช้บริการเข้ารับพัสดุดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการจัดส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม COD Prepaid
  2. กรณีพัสดุไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากไม่มีผู้รับพัสดุ หรือไม่สามารถติอต่อผู้รับพัสดุปลายทางได้ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้รับพัสดุปลายทางและจัดส่งพัสดุดังกล่าวอีกครั้งภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถทำการจัดส่งพัสดุดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะทำการตีคืนพัสดุและติดต่อให้ผู้ใช้บริการเข้ารับพัสดุดังกล่าว ตามรูปแบบของการให้บริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการจัดส่งพัสดุและค่าธรรมเนียม COD Prepaid
  3. การรับคืนพัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งของบริษัทฯ
 7. การจัดส่งและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบกำกับภาษี

  1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการและการส่งพัสดุได้โดยการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการที่จุดบริการรับส่งพัสดุของบริษัทฯ ที่ใช้บริการ หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดและดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ออกใบเสร็จ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการให้บริการในกรณีที่มีการขอยกเลิกการใช้บริการเกินกว่า 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ออกใบเสร็จ
  2. เมื่อผู้ใช้บริการได้รับใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) แล้ว ขอให้ผู้ใช้บริการทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือต้องการขอแก้ไขข้อมูลใบกำกับภาษี ผู้ใช้บริการสามารถทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ที่ลิงค์คำขอแก้ไขข้อมูลที่แนบในอีเมลนำส่ง E-Tax Invoice
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเฉพาะข้อมูลชื่อ และที่อยู่ตามที่ระบุบนบัตรประชาชนเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Tax Invoice) ทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการกำหนด
 8. คํารับรองของผู้ใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมตามกฎหมายในการสมัครและใช้บริการ รวมทั้งยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และ/หรือการเข้าทำสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทฯ ตามข้อ 2.1 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลและ/หรือเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลอื่นใดไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมในการสมัครใช้บริการนี้หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม
 9. การยกเลิกการใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการและการส่งพัสดุได้โดยการแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการที่จุดบริการรับส่งพัสดุของบริษัทฯ ที่ใช้บริการ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดและต้องดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดภายในวันที่ออกใบเสร็จรับเงินและพัสดุดังกล่าวยังคงอยู่ที่จุดบริการรับส่งพัสดุที่เลือกใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการให้บริการในกรณีที่มีการขอยกเลิกการใช้บริการภายหลังวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือเมื่อพัสดุที่จัดส่งได้ทำการส่งออกไปจากจุดบริการรับส่งพัสดุที่เลือกใช้บริการแล้ว
  2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

   (1) ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครบัญชี รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือ

   (2) ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือ

   (3) ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย หรือ

   (4) บริษัทฯ มีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด หรือ

   (5) ผู้ใช้บริการประพฤติผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือ

   (6) ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่หนังสือเดินทางหมดอายุแล้วขณะเข้าใช้บริการ หรือ

   (7) บริษัทฯ ได้ทราบว่าผู้ใช้บริการตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย และไม่ได้รับความยินยอมจาก หรือกระทำการแทนโดยผู้ดูแลตามกฎหมายของผู้ใช้บริการในการสมัครและใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุอันควรสงสัย หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ บริษัทฯ อาจทำการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อขอให้ผู้ใช้บริการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารอื่นใด หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการตามที่บริษัทฯ ร้องขอภายในระยะเวลาที่ บริษัทฯ กำหนด หรือเมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ใช้บริการมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น หรือเมื่อบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการให้บริการหรือระงับการให้บริการทันที

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พบว่ามีพฤติการณ์ใดพฤติการณ์หนึ่งตามข้อ 9.2 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เกิดขึ้น
 10. ข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตามบัตรประชาชน และข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร ที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ และ/หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคำขอสมัครใช้บริการ การพิสูจน์และ/หรือยืนยันตัวตน การใช้บริการ การให้บริการช่วยเหลือ การติดต่อสอบถาม การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการ การส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิชัน และช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่

 11. การจำกัดความรับผิด

  1. บริษัทฯ จะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ประทับใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น หากการให้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ
  2. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการเก็บเงินปลายทางโดยอํานวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ และทําธุรกรรมตามคําสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น กรณีสินค้าที่จัดส่งให้แก่ผู้รับพัสดุปลายทางมีความชํารุดบกพร่องและ/หรือเสียหายโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัทฯ สินค้าไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับพัสดุปลายทาง หรือมีข้อพิพาทอื่นใดเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับผู้รับพัสดุปลายทางเหล่านั้นด้วยตนเอง อนึ่ง ในการให้บริการเก็บเงินปลายทาง บริษัทฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการและผู้รับพัสดุปลายทางมีต่อกัน ดังนั้น หากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการเก็บเงินปลายทางเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้เกินกําหนด การชําระหนี้เพียงบางส่วน การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ หรือกรณีอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ อันเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใด อันเนื่องมาจาการที่ผู้ใช้บริการปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแก่บริษัทฯ หากผู้ใช้บริการปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับกับความเป็นจริงดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกทั้งสิ้น
 12. ภาษา

  เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะได้จัดทำเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นใด ให้ตีความตามข้อความที่เป็นภาษาไทย

 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

 14. การแยกส่วนกัน

  หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป