สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคอรี่ เอ็กเพรส นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรายังเน้นดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
เครื่องแบบพนักงาน
สวัสดิการค่าอาหาร
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
   
วัน เวลาเปิดรับ
Analyst Programmer / Mobile Programmer
ประชาชื่น, บางรัก
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
• Male / Female, Age 20-35 Years old
• Bachelor's degree in IT or related
• At least 1 years experience in IT-related field support
• Ability to work under pressure, possess problem solving capability
• Strong communication and interpersonal skills
• Good attitude
Responsibilities :
• Providing effective support and service following user' requirements
• Develop applications to support business including win app, web app, etc
• Analyze, customize and develop applications and systems
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำศูนย์กระจายสินค้าพระราม2
พระราม 2
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์งานฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน ด้านความปลอดภัย
- สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ (มียานพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
Responsibilities :
  วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ และอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบหลักฐานรายงานในการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ
-  ตรวจหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน รายงานผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำต่างจังหวัด
ทั่วประเทศ
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า ประจำพื้นที่ปทุมธานี, นนทบุรี
ปทุมธานี, นนทบุรี และพื้นที่อื่นในกรุงเทพฯ
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย/ หญิง อายุ 25 - 35 ปี 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ชอบงานท้าทาย มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
Responsibilities :
- ดูแล, วางแผนการรับ และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนดการ และบรรลุ KPI ในแต่ละวัน
- แก้ไขปัญหาขบวนการจัดส่ง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานจัดส่งสินค้าบรรลุเป้าหมาย
- บริหารจัดการพื้นที่ในศูนย์กระจายสินค้าให้เป็นระบบ ระเบียบ
- ควบคุม ดูแลพนักงานในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และ KPI
- จัดทำรายการสรุปการจัดส่งสินค้า และรายงานอื่นๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Senior Application Support / Application Support
บางรัก
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
• Male, age 30-38 yeasr old
• Bachelor's Degree or higher in IT or related field
• Analytical and excellent troubleshoot/problem solving skills
• Ability to take initiative and solve issues independently
Responsibilities :
• Configures and supports all applications in production
• Issue resolution and/or root cause analysis of poerational issues and maintain documentation supporting resolution
• Follow all established processes and standard of IT
• Work effectively within team to identify and resolve issues
Database Administrator - DBA
บางรัก
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
• Bachelor’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, IE or related field. • Experience minimun 5 year in MSSQL Database Administrator and have database infrastructure knowledge   
• SQL High availability experience is a must   
• Good analystical, problem-solving and communication skills   
• May provide after-hours support as needed
Responsibilities :
• Manage and design database for supporting business   
• Ensure the performance and stability of database   
• Provide database technical support to application developers   
• Improve application performance and resources efficiency for application
• Perform database maintenance task, such as implment backup, index and statistic maintenance, as well as SQL server monitoring   
• Maintain database high availability and ensure all production system work properly   
• Query refine and tuning, provide standard best practice for application developers to follow   
• Diagnosis and troubleshooting daily issues. Ensure all database servers' performance and provide capacity forecasting   
• Assist in application infrastructure, and recommend improvement for systems refinement
พนักงานขับรถรับ, ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
สมุทรปราการ, ปทุมธานี และสมุทรสาคร
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา
กรุงเทพฯ
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
• Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• New graduated is welcome
• Proactive with interpersonal, problem solving skill
• Good team player and service minded
• Strong communication and interpersonal skills
• Good knowledge for Microsoft office.
• Ability to work under pressure, Positive attitude, pleasant personality, energetic and service minded
 
Responsibilities :
 • Welcome all customers with the pleasing attitute.
 • To take care and support customers with service information.
 • Critical thinking and marketing planning To boost sales 
 • Preparation of summary reports
Senior System Analyst / System Analyst
บางรัก
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields
• Minimum 2 years experience in software development
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
• Familiar with software development life cycle process
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Strong technical and analytical skill
• Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
• Ability to work within a team environment
Responsibilities :
• Participate in requirements gathering and confirm requirements, scope and timeline with users.
• Analyze requirements and design for system and technical solution.
• Communicate with vender for any technical issue on IT project to find out resolution.
• Perform coding, enhancement and unit testing of software applications according to the projects functional specification.
• Implement and support software applications on IT projects.
• Get involved in the software design and software applications maintenance, and may take part in technological solution decision.
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า ประจำกรุงเทพและต่างจังหวัด
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย หรือหญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
- รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
- ถ้าหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
Responsibilities :
- ดูแลการปฏิบัติงานของตำแหน่ง Biker / Driver
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานการบริการ ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของบริษัทฯ
- ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ, การเก็บค่าบริการให้ถูกต้อง และตรงเวลา
- แยกกลุ่มพัสดุตามเส้นทงที่กำหนด
- รับ-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าและจัดเก็บชำระค่าสินค่าปลาทาง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า
บางนา, ปทุมธานี และ สมุทรสาคร
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม. 3
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
คัดแยกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า
พนักงานขับรถจักรยานยนต์ รับ,ส่งสินค้า
กรุงเทพฯ
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์  1 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า รถบรรทุก 6-10 ล้อ ( Line Haul )
กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่ประเภท กท.2 
- รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
ขับรถรับ-ส่งพัสดุจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่  ไปยังศูนย์กระจายสินค้าย่อยตามต่างจังหวัด
ERP Specialist ( Oracle )
บางรัก
25 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
Qualifications :
• Male/Female Age 25 - 35 year old
• Bachelor's Degree or higher in IT, Accounting, Business, MIS or related field.
• Minimum 3 years experience in technical supporting Oracle E-Business Suite specially Finance (GL, AP, AR, FA,CM) and Purchasing modules (PO, iPro)
• Good analytical, troubleshooting, interpersonal skills, able to handle various types of users and work well under high pressure
• In-depth knowledge of Oracle E-Business Suite Financial and Purchasing modules is a must.
• Mature, responsibility, hardworking, self-learning plus result-driven
• Excellent interpersonal and communication skills and strong leadership
• Ability to work under pressure, have a problem solving capability
Responsibilities :
• Providing technical support and problem resolution to the business users on the Oracle E-Business Suite ERP system
• Responsible for various programs, form and reports development of the Oracles E-Business Suite ERP system
• Control and monitor Oracles E-Business Suite ERP system for stable and good performance
• Coordinate with internal user for make sure all of department can use systems
• Support new requirement of Oracle E-Business Suite ERP system
• Work with IT Other Team for implement new systems support Business
• Control and manage IT ERP Team for support business requirement and business growth
• Control IT ERP Team follow standard of IT (document and all)

วิธีการสมัคร

ใบสมัครออนไลน์
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่