สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เคอรี่ เอ็กเพรส นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและมีความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน เรายังเน้นดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืออื่นๆ
เครื่องแบบพนักงาน
สวัสดิการค่าอาหาร
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
   
วัน เวลาเปิดรับ
Improvement Officer
บางนา
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ 
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และประสานงาน (อ่าน เขียน พูด)
• ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอที่ดี มีความกระตือรือร้นและความคล่องตัวในการทำงาน
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีทักษะในการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Responsibilities :
• ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และบริหารประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน
• การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการทำงานให้คุ้มค่า
• ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในบริษัทในการพัฒนากระบวนการทำงาน
• ดำเนินงานควบคุมคุณภาพของกระบวนการทำงาน และการให้บริการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัท
• จัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้กระบวนการทำงานให้แก่พนักงาน
Operations Training Specialist
บางนา
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• Bachelor’s degree and minimum 2 years background in operations department 
• Demonstrated knowledge of instructional design models, approaches and principles of adult learning
• Previous work experience as a trainer with emphasis on standard operating procedure
• Ability to communicate with audiences at varying levels
• Proficient with Microsoft Office software applications (i.e. Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
• Ability to communicate in English verbally and in writing.
• Ability to work independently, organize, plan and effectively manage time
• Flexibility to travel out of state to company office locations, vendor sites and other work locations for onsite delivery up to 25% of job requirement.
Responsibilities :
• Performing Training needs analysis
• Developing Training programs
• Initiating Training systems
• Conducting training by employing necessary training aids, tools and data
• Support to implement operations projects
Retail Auditor Officer
Bangrak
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• Male Age between 23-30
• Experience in auditor, retail, quality control, quality improvement, process improvement, production roll.
• Bachelor's degree in related field.
• Strong leadership and commitment to achievement work.
• Good logical thinking, positive and creative thinking with good communication.
• Can do attitude with strong team player.
• Good in computer skills i.e. MS office, searching online and prepare report.
• Good service mind and quality mind.
• Loving your career and working with passion!
Have driving license.
Responsibilities :
• Verification to meet the requirements and meet the standards and specifications of Kerry Express Thailand Parcel Shop;
• Reviewing customer requirements and making sure they are met;
• Monitoring results, develop, update and present to Management.
• Making sure the company is working as effectively as possible to keep up with competitors.
• Proactively work and innovate process to prevent quality issue.
• Effectively partner with operation and cross functional area to teach, lead and guide all concern to realize in good quality mind.
• Initiative, follow up and maintain improvement project with concerns to be good quality.
• Design and create process control to make smoothly operation.
• Audit parcel shop to find unacceptable issue and make an improvement.
• Review customer point of view and feedback to concern function.
IT Operator (Night Shift)
Bangrak
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- Male, Age not over 35 years old.
- Bachelor’s degree in IT, Computer Science, or any related field.
- Experience minimum 1-2 year in IT-Operator.
- Having knowledge in computer skill and infrastructure fundamental.
- Multitask skill and problem solving characteristics.
- Good service mind, hardworking, fast learning and positive thinking
- Able to work in night shift
Responsibilities :
• Handle maintenance and operation of our computer systems
• Set controls on computers and other devices, respond accordingly when errors occur and maintain records of job runs
• Analyze common issues and take steps to reduce or eliminate them, and collaborate with other IT personnel and seek help from supervisors to develop relevant solutions
• Diagnosis and troubleshooting daily issues. Ensure all servers and infrastructure can work properly
• Perform monitor daily backup jobs for Kerry Express system
Sales Executive
ทั่วประเทศ
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- Bachelor’s Degree in related field.
- Ages between 25-35 yrs.
- Have experience at least 1 years in Sales Representative, in logistics field is preferrable
- Be able to communicate in English both writing and speaking
- Have negotiation skill, service mind and positive Thinking
 
Responsibilities :
- Visit potential customers for new business.
- Provide customers with quotations.
- Negotiate the terms of an agreement and close sales.
- Update sales reports such as Daily and weekly Sales Report.
- Focuses on growing and developing existing clients, together with generating new business
Key Account Officer
Bangrak
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- Bachelor’s Degree in related field.
- Ages between 25-35 yrs.
- Have experience at least 1 years in Sales Representative, in logistics field is preferrable
- Be able to communicate in English both writing and speaking
- Have negotiation skill, service mind and positive Thinking
 
Responsibilities :
- Build and maintain high-level personal relations with the customers.
- Manage complaints and customer questions properly.
- Maintain good relationship with existing and new principals.
- Sales reports such as Daily and weekly Sales Report.
- Support the development of the Key Account Management plans by collecting market information and indicating market trends.
Customer Service Analyst
Bangrak
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- Bachelor degree in Business Administration or relevant fields
- Verbal and written English language communication
- Detail oriented
- Proficient in Microsoft Excel and other Microsoft  office programs
- Must be able to work independently with minimal supervision
- Knowledge of accounting and reporting practices
- Fresh graduate is welcomed.
Responsibilities :
- Conduct audits from sets of data to ensure data integrity and billing accuracy
- Implement internal control/audit process
- Prepare, summarize and present performance reports for internal and external clients
- Perform data analysis
- Liase with external and internal teams/clients to complete audit and reporting assignments
- Participate, present and lead meeting with customers
- Adhoc project management and execution
Customer Care Agent
Bangrak
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• Good communication skills
• 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
• Good command in speaking , reading and writing English
• Good command of Computer Literacy, and typing skills
• Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
• Able to work under pressure and flexible time.
 
Responsibilities :
- Take responsible for overall customer satisfaction.
- Responds to incoming email and phone enquiries.
- Prepares reports by collecting, analyzing, and summarizing information.
- Maintains quality service by establishing and enforcing organization standards.
- Maintains professional and technical knowledge.
เจ้าหน้าที่บัญชีรับ/จ่าย ( Accounting Officer A/P, A/R)
บางรัก
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- เพศหญิง  อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์และรับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดี
 
 
Responsibilities :
- รับผิดชอบงานบัญชีรับ/จ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลจากระบบ
- บันทึกบัญชีเข้าระบบสำเร็จรูป
- คัดแยก และจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา (Kerry Express Shop)
Parcel Shop
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• Male/Female, Thai Nationality, Age 22-30Years old
• Bachelor's degree in any related field.
• New graduated is welcome
• Proactive with interpersonal, problem solving skill
• Good team player and service minded
• Strong communication and interpersonal skills
• Good knowledge for Microsoft office.
• Ability to work under pressure, Positive attitude, pleasant personality, energetic and service minded
 
Responsibilities :
 • Welcome all customers with the pleasing attitute.
 • To take care and support customers with service information.
 • Critical thinking and marketing planning To boost sales 
 • Preparation of summary reports
Call Center (Thai/English)
Udomsuk
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• Thai National, age between 22-28 years
• Diploma or higher in related field
• Good communication skills
• 0 – 2 years relevant experience in call center or customer service. (Fresh graduated are welcome)
• Good command in speaking , reading and writing English
• Good command of Computer Literacy, and typing skills
• Service mind, Polite, Positive thinking, Active, Fast Learning, Enthusiastic and Good Relationship
• Able to work under pressure and flexible time.
• Flexible to work as shift, holiday and weekend day
Responsibilities :
• Handle incoming calls : General information / Booking / Tracking of shipment
• Handle customer inquiries, complaints and resolve customer problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone
• Provide products, service and general information to customer
• Execute customer instruction of both request and complaint transaction
• Update products and service information
• Work or follow up the case with other departments for service requirements required including to provide administrative assistant within the department
 
Senior System Analyst
Bangrak
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• Bachelor's Degree or higher in IT or related fields
• Minimum 2 years experience in software development
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Have knowledge in Oracle or DB2 or SQL Server
• Familiar with software development life cycle process
• Knowledge of conception of Object Oriented Design and UML Design
• Strong technical and analytical skill
• Must be self-motivated, confident, proactive and positive working attitude
• Ability to work within a team environment
Responsibilities :
• Participate in requirements gathering and confirm requirements, scope and timeline with users.
• Analyze requirements and design for system and technical solution.
• Communicate with vender for any technical issue on IT project to find out resolution.
• Perform coding, enhancement and unit testing of software applications according to the projects functional specification.
• Implement and support software applications on IT projects.
• Get involved in the software design and software applications maintenance, and may take part in technological solution decision.
Senior Analyst Programmer / Analyst Programmer / Mobile Programmer
Prachachuen,Bangrak
2 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
• Male / Female, Age 20-35 Years old
• Bachelor's degree in IT or related
• At least 1 years experience in IT-related field support
• Ability to work under pressure, possess problem solving capability
• Strong communication and interpersonal skills
• Good attitude
 
Responsibilities :
• Providing effective support and service following user' requirements
• Develop applications to support business including win app, web app, etc
• Analyze, customize and develop applications and systems
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งสินค้า ประจำกรุงเทพและต่างจังหวัด (Operation Agent)
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย หรือหญิง  อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6) ขึ้นไป
- ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
- รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
- รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- สามารถใช้โปรแกรม  MS. Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ดี
- ถ้าหากมีประสบการณ์เกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
 
Responsibilities :
- ดูแลการปฏิบัติงานของตำแหน่ง Biker / Driver
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานการบริการ ให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของบริษัทฯ
- ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ, การเก็บค่าบริการให้ถูกต้อง และตรงเวลา
- แยกกลุ่มพัสดุตามเส้นทงที่กำหนด
- รับ-ส่งสินค้าให้กับลูกค้าและจัดเก็บชำระค่าสินค่าปลาทาง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่คัดแยกสินค้า (Sorter)
บางนา,บางกระดี่,ถ.พหลโยธิน กม.57
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม. 3
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ทำงาน จันทร์ – เสาร์ 
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
คัดแยกสินค้าและจัดเรียงสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า Line Haul (รถบรรทุก 6-10 ล้อ)
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- เพศ ชาย 
- อายุ 25-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่ประเภท กท.2 
- รู้เส้นทางต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
 
Responsibilities :
ขับรถรับ-ส่งพัสดุจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่  ไปยังศูนย์กระจายสินค้าย่อยตามต่างจังหวัด
พนักงานขับรถจักรยานยนต์ รับ-ส่งสินค้า(Biker)
กรุงเทพฯ
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์  1 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำต่างจังหวัด ( 4W Driver )
ทั่วประเทศ
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
พนักงานขับรถรับ,ส่งสินค้า 4 ล้อ ประจำกรุงเทพ และปริมณฑล ( 4W Driver )
กรุงเทพและปริมณฑล
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
Qualifications :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี 
- วุฒิการศึกษามัธยมต้น (ม. 3) ขึ้นไป
- ผู้สมัครชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถได้คล่องแคล่ว 
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
- รู้เส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
- รักงานบริการ สนุกกับงานขับรถรับ-ส่งพัสดุ
- สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท 
Responsibilities :
- ขับรถรับ-ส่งพัสดุในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายรับ-ส่งสินค้า และจัดเก็บค่าบริการ
- ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งให้ถูกต้องครบถ้วน

วิธีการสมัคร

ใบสมัครออนไลน์
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่